Mer än 100 procent förnybart

Mer än 100 procent förnybart kan låta som omöjligt. Men om produktionen förnybar el i Sverige överstiger elkonsumtionen i landet är det det som kan sägas uppnås. Skriver i Arbetarbladet om några reformer för att uppnå målet.

Annonser

Teknikoberoende mediestöd på plats

Mandatperiodens sista kammardebatt avklarad för min del och regeringens proposition om journalistik i hela landet klubbad, med stöd av alla partier utom SD. Flera nödvändiga delar, men viktigast är det nya helt teknikneutrala stödet till den som etablerar en nyhetsredaktion i en kommun som saknar kontinuerlig nyhetsbevakning. 35 kommuner i Sverige saknar idag en fast nyhetsredaktion. Däribland Smedjebacken – som hade tre när jag flyttade därifrån. Utan lokal nyhetsförmedling är det svårt att se hur en vital lokaldemokrati ska kunna upprätthållas.

Se mitt anförande här.

Svepskäl från C om kulturskolan

Har skrivit om det statliga stödet till kulturskolan i ett antal tidningar runt om i landet. Nu försöker Centerpartiet besvara detta genom att få det till att skillnaden mellan Miljöpartiets och Centerpartiets kulturskolepolitik handlar om ett statligt mål och fyra undermål för kulturskolan. Det är ett att blanda bort korten. Den egentliga skillnaden är att Centerpartiet inte står bakom det statliga stöd om 100 miljoner kronor till den kommunala kulturskolan som nu finns. Detta stöd är verkligen ingen statlig styrning, utan just ett stöd som kommunerna kan välja att använda utifrån vad som passar bäst lokalt. Det statliga målet riktar sig helt till den statliga nivån.

Det är fint att centerpartisterna i ord anför att man vill att alla ska ha tillgång till ett brett kulturliv, oavsett var i landet man bor, oavsett vilken bakgrund och ekonomisk situation man har och oberoende av om man har en funktionsnedsättning eller inte, och att detta också ska gälla kulturskolan. Men vackra ord gör ingen kulturpolitik. Det krävs ekonomiska resurser också. Det är därför beklämmande att Centerpartiet både helt motsätter sig ett statligt stöd riktat direkt till kulturskolorna och samtidigt är det alliansparti som går fram med de största nedskärningarna till kultursamverkansmodellen, dvs det statliga anslaget till regional kulturpolitik. Det är alltså så att centerpartiet inte har någon alternativ finansieringsmodell till kulturskolan. Centerpartiet driver tvärt om konsekvent linjen att dra undan statlig medfinansiering till lokal och regional kulturverksamhet. Det är därför ytterst vilseledande när centerpartisterna skriver om kultur i hela landet, då ord och handling så uppenbart inte hänger samman.

Centerpartiet försöker blanda bort korten ytterligare genom att hänvisa till remissynpunkter på kulturskoleutredningen. Kulturdepartementet lyssnade till dessa synpunkter och det har därför enbart hörts positiva omdömen från kulturskolesverige kring den proposition som regeringen la och som vann majoritet i riksdagen tack vare att Liberalerna läst, förstått och stöttade regeringens förslag. Eftersom centerpartisterna däremot inte tycks ha förstått borde man börja med att fråga Liberalerna varför de tagit ställning för regeringens kulturskolepolitik!

Ingen inbjudan från kulturutskottet till Svenska Akademin

Svenska Akademins besked att man inte mäktar med att utse nobelpristagare i litteratur i år väcker frågetecken om det kommer att vara ytterligare arbetsuppgifter Akademin lägger åt sidan framöver. Besked kring detta vore önskvärt, för den händelse det finns områden där andra initiativ bör tas för att täcka upp för uteblivna stipendier etc. Likafullt har Miljöpartiets initiativ i kulturutskottet att bjuda in Svenska Akademin för att erhålla information avfärdats, med argumentet att Akademin inte ligger under riksdagens ansvarsområde.

Att riksdagen eller kulturutskottet har något ansvar för Svenska Akademin har heller ingen påstått. Däremot har kulturutskottet ansvar att allmänt stärka förutsättningarna för konst och kultur i landet. För att kunna göra det måste information inhämtas brett, och dialog föras med parter också utanför ett formellt statligt ansvarsområde. Så görs också regelbundet, i form av studiebesök eller olika former av möten. Ett möte också med Svenska Akademin vore därför fullständigt okontroversiellt.

Om Svenska Akademin inte under överskådlig tid kommer att kunna fullfölja uppgifter behöver kulturutskottet full information kring detta. Det är orimligt om exempelvis förutsättningarna för svensk litteratur försämras på grund av situationen inom Svenska Akademin. Frågan bör därför finnas med i beredningsarbetet inför nästa års kulturbudget.

Angående Svenska Akademin som sådan är ett grundläggande problem att stadgarna inte moderniserats under de århundraden som gått sedan Akademin instiftades av Gustav III, och därför inte är anpassade till dagens Sverige. Gustav III var envåldshärskare. Sedan dess har Sverige demokratiserats och monarkin avlövats formell makt. En Akademi instiftad av Gustav III är inte idag en kungens privata angelägenhet, utan en angelägenhet för svenska folket.

Rättelse av faktafel om kulturpolitiken

Igår hade turen kommit till Miljöpartiet i SVTs genomgång av partiernas kulturpolitik. Tyvärr hade det smugit sig in faktafel i påståendena om de kulturpolitiska reformer som genomförts under mandatperioden. Tänker inte belasta Granskningsnämnden med dessa utan nöja mig med korrigeringar här. Det påstås att de statliga resurserna till kommunala kulturskolan är för att kunna sänka taxorna. Punkt. Det är fel, resurserna har använts till olika reformer varav sänkta taxor bara är en. Det är ungefär som att säga att man bara handlat mjölk, när man i själva verket handlat mjölk, potatis, smör, frukt och grönsaker. Vidare påstås att den nya filmpolitiken bl a inneburit en momshöjning från 6 till 25 procent. Men man nämner inte att den tidigare särskilda biografavgiften plockats bort. För att fortsätta med mjölkliknelsen är det som att redogöra för att man betalat en hundralapp för mjölken utan att nämna att man sedan fått växel tillbaka. Sakligt korrekt, men förvirrar lyssnaren att tro att mjölken/skattehöjningen var dyrare än vad den faktiskt var. Att de 40 mkr som nu riktas i stöd till de mindre biograferna är dubbelt så mycket som den förväntade ökade momskostnaden för dessa biografer nämns inte heller. Bra att kulturpolitiken ges stort utrymme, men det hade varit bättre om man också gjort lite research inför inslaget.

Uppsala i infrastrukturplanen

Regeringen har lyckats väldigt väl med att kommunicera delar av infrastrukturplanen i olika delar av lander. Att fyrspår söder om Uppsala är med i infrastrukturplanen har nog exemeplvis de flesta som följer järnvägspolitiken i Uppsala uppsnappat. Idag kommunicerar regeringen till sist helheten och vi finner att en annan av MP Uppsalas viktigaste infrastrukturfrågor, kapacitetsförstärkningar på Dalabanan, också är med. Nu måste vi säkerställa att det kommer ge möjlighet till tågstopp i både Vänge, Järlåsa och Vittinge. Vidare finns planskilda korsningar i Uppsala vid St Eriksgatan och St Olofsgatan med 2024-2029. Däremot inte järnväg Uppsala-Enköping, vilket inte heller var väntat – utan är något vi måste fortsätta att arbeta för!