Estetiska ämnen för alla viktigare än särskilda aktiviteter för vissa

Ett av onsdagens kulturpolitiska betänkanden som ska debatteras i kammaren rör kultur för barn och unga. Men perspektiven är större än det kulturpolitiska, då det även rör frågan om att införliva barnkonventionen i svensk lag. Stefan Löfvens första regeringsförklaring slår fast ambitionen och om några veckor kommer utredningsförslaget, senast 28 februari. Trots det yrkar Liberalerna nu på ett tillkännagivande om att regeringen ska arbeta med frågan… Nå, vi får hoppas att det inte bara är munväder från (L) utan att det innebär att det finns parlamentarisk majoritet för en kommande proposition.

Hela alliansen står vidare bakom en reservation om att utvidga Skapande skola till att också inkludera gymnasiet. Gärna det – men eftersom allianspartiernas budgetförslag samtidigt inte rymmer mer resurser till Skapande skola skulle det innebära sänkta ambitioner för grundskolan, vilket vore mindre väl genomtänkt. De yngre barnen har givetvis större behov av verksamheten än gymnasister som klarar att ta del av ett kulturutbud på egen hand. Reservationen framstår vidare som skenhelig med tanke på att alliansregeringen plockade bort estetiska ämnen som obligatorium på alla gymnasieprogram. Även här är den rödgröna regeringen på gång att leverera, utredningen om att införliva estetiska ämnen i alla gymnasieprogram ska presenteras i juni. Estetiska ämnen för alla gymnasister är viktigare än särskilda kulturaktiviteter för vissa, så om allianspartierna menar allvar med att man kommit till insikt om vikten av att föra in kultur på gymnasieskolan bör de ställa sig bakom en kommande proposition i frågan.

Annonser

Författare: Niclas Malmberg

Fd riksdagsledamot (MP)