Kulturarvspropositionen godkänd av kulturutskottet

Kulturutskottet har nu godkänt kulturarvspropositionen, vilken bland annat innefattar en helt ny museilag och ändringar av kulturmiljölagen. Kulturutskottet skickar samtidigt med sex tillkännagivanden till regeringen för det fortsatta arbetet, bland annat att vad gäller det rörliga kulturarvet. Därmed bifalles delvis min motion ”Skydda det rörliga kulturarvet medan det fortfarande är rörligt”. Idag finns ett glapp i kulturarvspolitiken som exempelvis gör att om två båtar är tillverkade vid samma tid och en av dessa förlist och sedan bärgats, har den ett starkare skydd än den båt som ännu flyter. Att min motion delvis bifalles ska däremot inte ses som kritik mot propositionen, utan som nästa steg på vägen. Rom byggdes inte på en dag – och det gör inte kulturarvet heller.

 

Annonser