Mer än fördubblat pris på utsläppsrätter – men subventionerna kvarstår

Alliansregeringen valde ju att sälja överskotten av svenska utsläppsrätter, med följd att ansträngningar inom industrin i Sverige för att minska koldioxidutsläppen blev till utsläpp i andra länder. Efter regeringsskiftet har de svenska överskotten istället makulerats, och utsläppsminskningar i Sverige därför också blivit utsläppsminskningar globalt.

Det stora problemet med utsläppshandeln har dock varit den alltför generösa tilldelningen av utsläppsrätter. Regeringen har här agerat inom EU för att reformera systemet, och med gott resultat – den reduktion av utsläppsrätter som Sverige lyckats driva igenom har inneburit ett mer än dubblerat pris på utsläppsrätter, från 5 till 11 euro, vilket gör en stor del av kolkraften inom EU olönsam.

Samtidigt kortsluts de politiska ambitionerna att fasa bort fossil energi när EU godkänner statsstöd till kolkraften; för bara någon månad sedan gav EU-kommissionen klartecken till Polen att fortsätta landets subventioner till kolkraft. Sverige måste nu agera för att också få bort subventionerna till fossil energi, en situation där man ger med ena handen vad man tar med andra leder inte rätt.

 

Annonser

Västerås eller Skellefteå får världens grönaste batterifabrik

Väldigt intressant RIFO-seminarium idag om batteriernas utvecklingspotential idag, där bl a Northvolt presenterade sina visioner om att 2020 ha världens grönaste batterifabrik på plats. Västerås eller Skellefteå blir placeringen och om två veckor fattar man beslut om vilken av orterna man väljer. Att etableringen sker i Sverige hänger starkt samman med vår stora andel förnybar el och den energipolitik som förs. En kritik mot den framväxande elbilsmarknaden är ju annars att om elen produceras i kol- eller kärnkraftverk finns det ekologiska fotavtrycket där lika fullt, och görs beräkningar på koldioxidutsläpp från elbilar utifrån en global elmix ser det inte så positivt ut. Med nordisk elmix – och framöver hundra procent förnybar el – blir utfallet dock helt annorlunda. Den andra invändningen som finns mot elbilar – att det skulle finnas allt för begränsade tillgångar till litium för att kunna räcka till att ersätta alla dagens fossildrivna bilar med batteribilar avfärdades helt vid seminariet. De beräkningar man hänvisade till visar på att nuvarande kända tillgångar räcker i 300 år, utan återvinning. Vad Northvolt planerar att bygga är dock världens första återvinningsanläggning för litiumbatterier. Även om Sverige varit sent ute i utvecklingen av elbilsmarknaden finns förutsättningar nu att vi framöver kommer att ändra på det!

Taggad för folkomröstningsvalrörelse i Östhammar

Uppsalabänken har idag genomfört en studieresa i länet tillsammans med landshövdingen och representanter från länstyrelsen. Historia, nutid och framtid. Historia i form av besök på Österbybruk herrgårdsomrpde. Nutid i form av möten med STUNS och UIC utifrån arbetet att omvandla forskning till företagsamhet, där OssDsign fick exemplifiera hur forskning från Uppsala universitet snabbt utvecklats till världsledande verksamhet. Framtid i form av besök på SKBs anläggning i Formark, med diskussion om bland annat förutsättningarna inför den kommunala folkomröstningen i Östhammar i mars 2018 om huruvida kommunen ska säga ja eller nej till kärnavfallsförvaret. SKB menar att fjärde generationens kärnkraft ligger 20-30 år bort, så med det uppdrag man har menar man att någon variant att inte gå in i ett slutförvar utan istället behålla tillgänglighet till avfallet inte är intressant. Själv blir jag taggad att hjälpa till i valrörelsen inför folkomröstningen!

 

Ännu enklare att äga sin egen vindkraft

Sveriges vindkraftkooperativ, svef, höll årsmöte igår, med min riksdagskollega Stefan Nilsson som mötesordförande. Med så väl låga elpriser som låga elcertifikat är föreningens ekonomi hårt pressad, men egenägd vindkraft ger fortfarande den billigaste elen i Sverige. Skillnaden gentemot solel, vattenkraft eller kärnkraft är dock mindre än tidigare, så för att attrahera nya medlemmar att gå med i kooperativet beslutade årsmötet att minska kravet på kapitalinsats. Tidigare har man som lägst kunnat köpa en andel motsvarande 1000 kWh/år, denna splittas nu i tiondelar så att den som bara vill ha 100 kW/år ges sådan möjlighet. Splitten sker 1/1 2018 då den som idag har en andel (värd 1000 kW/h) alltså får tio andelar (värda 100 kW/h styck). Föreningen fortsätter samtidigt undersöks möjligheten att komplettera med solel. Eftersom solceller ger mest på sommarhalvåret och vindkraft ger mest på vinterhalvåret är sol och vind utmärkta komplent som inte heller behöver innebära ökad inmatningskapacitet vid föreningens verk.

Nu vänder elcertifikatpriset upp

De fem partierna bakom energiöverenskommelsen har nu bestämt sig för att tidigarelägga storsatsningen på vindkraft och annan förnybar energi. Den proposition som regeringen nu presenterat, och som alltså har brett stöd i riksdagen, innebär konkret att ambitionen elcertifikaten, ska tillföras 18 TWh i jämn takt. Det är en tidigareläggning av satsningarna jämfört med det förslag från myndigheterna som legat på bordet, som upprört delar av förnybartbranschen och fått Miljöpartiet att driva på för en tidigareläggning. Beskedet från regeringen gjorde att marknaden för elcertifikat tog ett glädjeskutt upp 13 kronor idag! Det innebär ett välkommet tillskott till de vindkraftsaktörer som den senaste tiden haft en ekonomiskt problematisk situation.

Upprop för lika villkor för all egenägd förnybar el

Regeringen har fått till en mycket bra lösning för den som vill sätta upp solceller på eget tak. Nu är det dags att gå vidare och skattebefria egen använd el från andelsägd vindkraft också. Till skillnad mot den väldigt småskaliga solelsproduktionen, är ett vindkraftverk både för stort för att ha på villatomten och producerar alldeles för mycket el i förhållande till vad du behöver för ditt hushåll. Vindkraften passar därför bättre som andelsägd. Så länge jag använder hela min andelsägda prosuktion för egen konsumtion är det enda rimliga därför att elen skattemässigt betraktas på samma sätt som el från egna solceller. Håller du med? Då kan du skriva under upprop för saken här.

Syntetisk svängmassa är lösningen på frågan om 100 procent förnybar el

Har under dagen varit på ett intressant seminarium om svängmassa – detta begrepp som seglat upp som ett hinder mot omställningen till 100 procent förnybar el efter att effektbalansen visats vara möjlig att klara. För att kort sammanfatta frågan så krävs en omfattande svängmassa för att säkerställa 50 Hz i elnätet +/- o,1 Hz. Större frekvensförändringar än så försämrar elkvaliteten, och med en förändring över 0,9 Hz är det många industrier som helt enkelt drabbas av driftstopp, med omfattande kostnader som följd. Sweco visar nu i en rapport att 2 kärnkraftreaktorer är nödvändiga att behålla om vi ska vara säkra på att inte överstiga så stora frekvensförändringar (se bilden). Men även denna utmaning har en lösning, och den heter syntetisk svängmassa. Kanske dags att komplettera elcertifikatsystemet med ett certifikatsystem för syntetisk svängmassa? img_6292