Viktigt ansvar vilar på våra axlar

Sverige sticker både ut som etta i internationella jämförelser mellan länders nationella miljö- och klimatpolitik och är det land som per capita bidrar mest till FNs gröna fond. Så hade det inte varit utan MP i regering. Med budgetpropositionen fortsätter vi att ta det globala ledarskapet i klimatfrågan. Skriver mer i Enköpingsposten.

Annonser

Motion om förbud mot nyförsäljning av fossildrivna bilar

Vid lördagens kandidatpresentation ställdes en fråga hur radikala vi kan vara i valrörelsen. Skulle kunna svara att vi måste fortsätta ligga steget före och visa vägen, men som vägvisare får man inte ligga så långt före att man tappar kontakt med de som kommer efter. Är nu klar med motion om att förbjuda nyförsäljning av fossildrivna bilar från år 2025. Tillräckligt nära för att bilbranschen måste sätta fart på omställningsarbetet, men tillräckligt med tid för att det ska vara möjligt.

Fyrspår stärker argumentationen för Aroslänken

Imorgon öppnar inte bara riksmötet 2017-2018, men också riksdagens allmänna motionstid. Förbereder därför en motion om Aroslänken.

En lättnadens suck kunde höras från många i Uppsala län som på olika nivåer arbetar med infrastrukturfrågor, när Trafikverket presenterade sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Frågan om utbyggnad till fyrspår söder om Uppsala har engagerat många i länet, och att Trafikverket till sist tagit till sig argumentationen är ett viktigt steg i rätt riktning. Regeringen har nu att fatta beslut utifrån ett underlag som visar på hur en utökad kapacitet för järnvägen söder om Uppsala skapar förutsättningar för nya tågstopp, och därmed också för en hållbar utbyggnad av bostäder i stråket.

Men en utökning av järnvägskapaciteten söder om Uppsala mot Arlanda/Stockholm innebär också att nya möjligheter öppnar sig för hur trafik från västra Svealand kan ledas mot Uppsala/Arlanda/Stockholm, och att planeringen för en så kallad Aroslänk, som via en ny järnväg mellan Enköping och Uppsala förbinder Västra Aros (Västerås) med Östra Aros (Uppsala), därför blir än mer motiverad.

Aroslänken är en saknad länk som har förutsättningar att fylla både regionala och nationella behov.

Det regionala behovet är kanske mest uppenbart. Få busslinjer mellan två städer i Sverige har så stor trafikvolym som sträckan Enköping–Uppsala. Samtidigt finns en betydande biltrafik mellan städerna, och trycket på kapacitetsförstärkningar på väg 55 är därför stort. Utöver att styra över till mer klimatsmart resande minskar en järnvägsförbindelse mellan Enköping och Uppsala därför behovet av investeringar i ökad vägkapacitet. Med en järnväg på plats skulle samtidigt samhällen som Ramstalund och Örsundsbro kunna bli attraktiva stationssamhällen.

Ur ett nationellt perspektiv är det angeläget att minska sårbarheten vad gäller tågförbindelser till Stockholm. En mycket stor andel av tågtrafiken har Stockholm som destinations- eller avreseort. Om problem uppstår vid en järnvägssträckning är det därför viktigt med alternativa resvägar. Med den ökade järnvägskapacitet fyrspår söder om Uppsala ger kan Stockholm avlastas från resenärer från Västerås/Örebro och Västsverige, inklusive Göteborg, med Arlanda som mål, och samtidigt utgöra en alternativ resväg även för resenärer till eller från Stockholm, vid problem söder om Stockholm.

Även om bygget av en järnväg mellan Enköping och Uppsala inte kommer att kunna påbörjas under planperioden, är det angeläget att Trafikverket ges i uppdrag att påbörja planeringen för en sådan järnväg för att kunna gå vidare med en investering under kommande planperiod. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Budgetproposition med klimat och miljöinriktning

Idag presenteras budgetpropositionens reformer inom miljö- och klimatpolitiken. Budgetpropositionen för 2018 innefattar den största satsningen på klimat och miljö någonsin, med ytterligare 5 miljarder kronor på miljö- och klimatarbetet i Sverige och internationellt. Totalt handlar det om en höjning med 110 procent inom utgiftsområde 20 (allmän miljö- och naturvård) jämfört med 2014.

Med Miljöpartiet i regering har anslagen till miljö- och naturvård mer än fördubblats på fyra år. I jämförelse med alla tidigare svenska regeringar är skillnaden i ambitionsnivå inom klimat- och miljöområdet mycket tydligt, och i de internationella jämförelser som görs framstår Sverige som det klart ledande gröna landet.

Satsningarna fördelar sig över en stor mängd åtgärder. Reformerna är både riktade mot industrin och transportsektorn och för att göra det lättare för var och en att leva klimatsmart, med satsningar på solceller, laddstolpar och elcyklar.

Särskilt glad är jag över det nya stödet gröna städer. För en växande stad som Uppsala är det avgörande att det också finns resurser för att säkerställa stadsnära gröna miljöer.

Politiskt genombrott för fyrspår söder om Uppsala

Redan mandatperioden 2002-2006 började jag jobba med frågan om fyrspår söder om Uppsala, som trafikkommunalråd och ordförande i En bättre sits stråkgrupp. Att dåvarande Banverket nekade oss att stanna upptåget i Bergsbrunna och Alsike pga spårbrist var det som verkligen satte tryck i frågan från regionalt håll, och under åren har det gått att samla en bred politisk enighet för fyrspår inte bara i Uppsala län, men också med kringliggande regioner. Trafikverket har dock varit svårövertygade, så den vändning som nu kom i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastruktur var väldigt efterlängtad. Förslaget går nu vidare till regeringen för beslut, och min uppgift nu är därför att säkerställa att regeringen står upp för att fyrspår söder om Uppsala ska prioriteras.

 

 

 

Rena hav central del i budgetpropositionen

Nu är det klart att budgetpropositionen för 2018 kommer att innehålla 600 miljoner kronor avseende åtgärder för rent hav, för att sanera miljöfarliga vrak, finansiera projekt mot övergödning och stärka skyddet av marina områden.

Bland annat handlar det om att sanera de miljöfarliga skeppsvrak som ligger på havsbotten. Runt Sveriges kust finns runt 17 000 vrak, varav ett trettiotal utgör en akut miljöfara. Ofta handlar det om bränsle som riskerar att läcka ut, eller som redan gör det.

Ett annat vattenproblem är spridningen av läkemedelsrester. 50 miljoner kronor avsätts 2018 för att minska mängden läkemedel som hamnar i miljön.

Övergödningen av sjöar, kustområden och av havet är fortfarande ett av våra största miljöproblem, orsakad av näringsämnen som kommer från land och via vattendrag rinner ut i havet. 60 miljoner kronor avsätts för att minska tillförsel av dessa näringsämnen.

Den bristande tillgången på dricksvatten har knappast undgått någon i sommar. Även om Sverige har bland världens säkraste vattentillgångar utgör klimatföränsringarna ett hot mot tillgången på grundvatten. En annan del av satsningen handlar om åtgärser vid våtmarker för att säkra vattenhushållningen.