1003 beviljade klimatkliv

Idag fattade Naturvårdsverket beslut om den 1 003:e klimatåtgärden inom ramen för Klimatklivet. Men det som försås gjort dessa stöd möjliga är förstås den rödgröna budgeten som riksdagen klubbat. Klimatklivet ska stärka lokalt och regionalt klimatarbete genom stöd till klimatinvesteringar. I Uppsala län har 33 projekt beviljats stöd. Denna gång elbilsladdning Gränby sportfält, tankställe HVO i Sala, elbilsladdning på McDonalds i Enköping, arbetsplatsladdning för elbil på Rexel, energikonvertering till biobränsle på Böta kvarn och  elbilsladdning Q-park. Satsningar ska samtidigt smatchas med minst 50 procents medfinansiering.

Klimatlag klubbad!

Det är sannerligen inte varje dag som vi efter votering samlas för att skåla (i alkoholfritt) för en ny lag. Men det har vi precis gjort efter det att riksdagen röstat ja till klimatlagen! Den innehåller världens mest ambitiösa klimatmål, och är väldigt politiskt stabil då samtliga partier utom SD står bakom lagen. Konkret innebär lagen att varje regering har en skyldighet att föra en aktiv klimatpolitik. Miljöpartiets största och viktigaste vallöfte har nu blivit verklighet.

Små företag kan förbättra världen

Har idag fortsatt min turné bland uppländska miljöteknikföretag hos Tellux. Trots att det är ett litet företag har man ett brett verksamhetsfält, där energieffektiva belysningslösningar som LED-lampor är den ena stommen och förnybar elproduktion i form av vind- och solenergi den andra. Konceptet med belysning som drivs från batterier som laddas av solceller är förstås utmärkt i områden där det saknas elnät, och företaget har nu en lång rad projekt. Snart förverkligar man bl a en solcellsinvestering i Kenya med en omsättning på 3 miljarder kronor och effekt på 320 MW. Själva bygget kommer sysselsätta 500 personer och därefter 50 personer för driftunderhåll. Inte illa för ett litet uppsalaföretag! Men det stannar inte med det, i samtliga projekt man går in i i Afrika har man också ett socialt engagemang – det är alltså inte bara affären som står i fokus, utan att skapa något bra för människorna i området. Ett perspektiv som kanske i princip bara är möjligt att ha ifrån ett företag som inte är börsnoterat och drivs av ägare som jagar på för att maximera avkastningen kortsiktigt? Små företag kan förbättra världen, och därför måste vi fortsätta driva en näringlivspolitik som inte bara ser till de stora företagens önskemål.

 

Svenskt ledarskap i klimatfrågan

Skriver i UNT tillsammans med MP:s kliamtpolitiska talesperson Stina Bergström om hur Miljöpartiet sett till att Sverige tar ledarskap i klimatfrågan.

I en genomgång av alla partiers klimatpolitik i höstbudgeten var Naturskyddsföreningens analys att Moderaternas klimatpolitik inte bara var ineffektiv, men skulle leda till ökade utsläpp om den genomfördes. Trots det riktar några moderater kritik mot våra förslag för att minska utsläppen från de tunga vägtransporterna och från flyget. Just dessa områden lyftes fram av OECDs oberoende experter, när de granskade Sveriges miljöpolitik, som områden som borde omfattas av reglering för att minska utsläppen. Även EU-kommissionen har rekommenderat att Sverige inför reglering av dessa trafikslag. Finns det någon rimlig motivering för varför utsläpp från flyget inte ska omfattas av miljöskatter? Finns det något rimlig motivering till varför att tåget ska betala en avgift för att köra på rälsen medan långtradare inte behöver betala för att köra på vägen?

Efter åtta år av borgerligt styre lämnade Alliansen inte bara efter sig ett stort finansiellt underskott, utan också ett stort utsläppsgap. S-MP-regeringen har vänt statsfinansernas underskott till överskott och vi är nära att täppa till det ärvda utsläppsgapet.

Enligt Naturvårdsverkets prognoser över Sveriges utsläpp av växthusgaser ökar inte Sveriges utsläpp för den icke-handlande sektorn. Däremot ökar utsläppen från industrin, vilken ingår i EUs system för utsläppshandel. Det är allvarligt och Miljöpartiet verkar därför för att stärka systemet. Skillnaden mellan alliansregeringens klimatpolitik och S-MP-regeringens klimatpolitik är tydlig här. Alliansen sålde Sveriges överskott av utsläppsrätter och medverkade därmed till att utsläppsminskningar i Sverige blev till utsläpp i andra länder, medan den rödgröna regeringen istället köpt upp och makulerat utsläppsrätter, och därmed bidragit till utsläppsminskningar i andra EU-länder!

Nu vänder elcertifikatpriset upp

De fem partierna bakom energiöverenskommelsen har nu bestämt sig för att tidigarelägga storsatsningen på vindkraft och annan förnybar energi. Den proposition som regeringen nu presenterat, och som alltså har brett stöd i riksdagen, innebär konkret att ambitionen elcertifikaten, ska tillföras 18 TWh i jämn takt. Det är en tidigareläggning av satsningarna jämfört med det förslag från myndigheterna som legat på bordet, som upprört delar av förnybartbranschen och fått Miljöpartiet att driva på för en tidigareläggning. Beskedet från regeringen gjorde att marknaden för elcertifikat tog ett glädjeskutt upp 13 kronor idag! Det innebär ett välkommet tillskott till de vindkraftsaktörer som den senaste tiden haft en ekonomiskt problematisk situation.

Kraschlandning för flybranschens argumentation mot flygskatt

Flygbranschens argumentation att man klarar att ta ansvar för klimatfrågan utan ekonomiska styrmedel kraschlandade när statistiken nu visar att under det första kvartalet 2017 ökade antalet flygpassagerare på landets största flygplatser med 6 procent jämfört med samma period förra året.

Vill vi begränsa klimatförändringarna är det förstås en orimlig tanke att låta en sektor fortsätta att utöka utsläppen utan att tillgripa ekonomiska styrmedel. För den som sett Utbildningsradions serie Zero Impact, där fyra familjer ska försöka förändra sin livsstil för att nå ner till en utsläppsnivå av 2 ton/person, är flygets andel av utsläppen uppenbar. Familjerna har kunnat kapa 30-40 procent av sina utsläpp enbart genom att dra ner på antalet utlandssemestrar med flyg.

Inte heller argumentet att Sverige först ska försöka verka internationellt för flygskatt är seriöst. Sverige klassas som bäst i EU på klimatpolitik, varför många nu sneglar på Sveriges klimatpolitik för att lära och ta efter. Sverige har därför en mycket bättre möjlighet att påverka andra genom att gå före i faktisk handling, än vad vi har vid förhandlingsbord.

Livsstilsförändringar, tack

Kevin Anderson levererar något som ändå är hoppfullt vid dagens viktigaste riksdagsseminarium: om de 10% som skitar ner mest anpassar sin livsstil till genomsnittet i EU, vilket borde vara enkelt, minskar koldioxidutsläppen med 33%‬. Ja, vi måste fortsätta jobba med systemskiften och göra det lätt att göra rätt. Men vi kommer bra långt med enkla livsstilsförändringar också!