Redaktioner på gång i fler kommuner

Mediestödsnämnden har idag haft ett riktigt mastodontmöte – för att behandla ansökningar om stöd för att etablera nyhetsredaktioner i kommuner som saknar eller enbart har svag nyhetsbevakning. Intresset var enormt – ansökningar för 211 kommuner har kommit in, enbart 4 kommuner som idag saknar nyhetsbevakning  saknar denna gång någon aktör som kommit in med ansökan för att etablera en nyhetsredaktion.

Dock inte så att alla ansökningar beviljas. En ansökan avsåg en kommun som inte är en vit fläck, och då resurserna inte räcker till alla ansökningar har några ansökningar behövt prioriteras bort, trots att man formellt uppfyller kraven.

Men sammantaget så att människor i många kommuner nu kan se fram emot att få läsa nyheter om och från platsen där man bor!

Annons

Klart med presstöd till UNT

Mediestödsnämndens sammanträden brukar inte dra till sig så mycket uppmärksamhet, men inför förra veckans möte fick vi besked att en tidning skulle demonstrera vid ingången. Men när jag kom stod bara några poliser och väktare där. Fick sedan höra att ett femtontal demonstranter hade ställt sig vid fel ingång. Det var inte UNT som var på plats för att demonstrera. Upsala Nya Tidninga har tidigare erhållit särskilt stöd för att bl a kunna etablera redaktioner i Heby och Älvkarleby, men vid förra veckans sammanträde beviljades UNT för första gången ordinarie presstöd. Detta är en följd av att man tappat prenumeranter och nu ligger under den magiska gränsen 30-procents hushållstäckning. Reglerna är sådana att om man ligger över 30-procent bedöms man kunna stå på egna ben, om man ligger under bedöms man behöva stöd… De senaste åren har vi sett hur ett stort antal tidigare stora tidningar blivit presstödsberättigade i takt med att antalet prenumeranter minskat, och det är bara en tidsfråga innan alla tidningar befinner sig där. Nuvarande stödsystem blir då inte ett riktat stöd till mindre tidningar, utan ett generellt stöd till samtliga tidningar. Förmodar att fler partier än MP då kommer att inse att Novaks mediestödsutredning inte var så dum trots allt…

Fortsatta tidningsnedläggningar

Årets sista möte med mediestödsnämnden innefattade också en genomgång över året som varit. Sverige är nu fem nyhetstidningar fattigare, då Gränslöst, Gästriklands tidning, Upplands Nyheter, Västmanlands nyheter och Östra Smålands nyheter gått i graven 2019. Upplands Nyheter har jag under åren haft mycket god relation till, och kan konstatera att Upplands landsbygd förlorat en viktig röst. Förmodar att Sveagruppens övriga tidningar som lagts ner har haft likartade funktioner, även om jag inte läst dessa. Under året har också en ny tidning tillkommit, Landets Fria Tidning. Ytterligare en reflektion är att allt fler av de tidningar som tidigare klarat sig utan presstöd nu behöver stöd för att klara sig.

Upsala Nya Tidning erhåller mediestöd

Nu har mediestödsnämnden beslutat om vilka nyhetsredaktioner som ska beviljas det nya mediestödet riktat till sk vita fläckar. Så här långt har stödet fungerat långt över förväntan. Intresset för att starta nyhetsredaktioner i kommuner där sådana saknas har varit mycket stort, och över hela landet. I Uppsala län har Upsala Nya Tidning sökt och erhållit stöd för två kommuner, Heby och Älvkarleby. Ska bli mycket intressant att följa om dessa lokalredaktioner kommer visa sig bärkraftiga. För innan jag kallar det nya mediestödet succé, vill jag se att det inte bara var intresset för att söka stöd som var stort, men att det kan leda till kontinuerlig nyhetsbevakning på fler orter.

Pressfrihetens dag

Vad passar bättre så här på pressfrihetens dag än att sammanträda med den grundlagsutredning som bland annat tittar på möjligheterna att ge public service oberoende grundlagsskydd?

Läget för pressfriheten har i många länder försämrats kraftigt de senaste åren, bland annat i form av mord på journalister. Även läget i Sverige har försämrats. Norge har tagit över förstaplatsen i pressfrihetsrankingen till följd av utbredda hot mot journalister i Sverige.

Vad skulle hända om de politiska krafter som står för hotet och hatet mot journalister i Sverige hamnar i regeringsställning? En första åtgärd vore sannolikt politisk styrning av public service. Att public service oberoende från riksdag och regering inte bara regleras i lag, men i grundlag, är därför ett nödvändigt vaccin för att i alla fall göra det svårare att omvandla fri, obunden journalistik till en regeringstrogen propagandaapparat. Jag har därför varit pådrivande i att frågan om grundlagsskydd ska utredas, och att nu dessutom själv få vara med i denna utredning är hedrande. Men det är resultatet i slutänden som räknas, och jag är optimistisk att sju partier kommer att landa i ett kraftfullt lagskydd som stärker public service oberoende.

6. Nyhetsbevakning i hela landet

Valfråga # 6. Stärk förutsättningarna för oberoende, granskande journalistik och en mångfald av medieperspektiv över hela landet.

Att det finns nyhetsredaktioner i alla kommuner är viktigt för att upprätthålla förutsättningarna för en vital demokrati. Den uppgörelse vi träffade om nytt mediestöd är därför en viktig politisk framgång. Likaledes viktigt med uppgörelsen kring public service utökade lokala närvaro.

En återstående fråga vad gäller public service som jag lyft är att grundlagssäkra verksamheten, för att ytterligare försvåra för en eventuell regering som vill ta över styrningen av programbolagen. En utredning tillsätts nu i frågan, vilken MP nominerat mig och Brita Wessinger till att ingå i.

Sista VM i SVT?

Sällan har ett lag dominerat en match så mycket och ändå förlorat som Kroatien i finalen mot Frankrike. VM är över för denna gången, och frågan är hur det blir med SVTs möjligheter att sänds evenemanget framöver, eftersom M inte vill tillåta sponsring i SVT. Skriver mer om saken här.

Alingsås tidning räddas från konkurs tack vare nya presstödsregler

Presstödsnämnden har nu beslutat att bevilja Alingsås tidning presstöd, genom att utnyttja det nya undantaget i presstödsreglerna som ger möjlighet till presstöd även för tidningar med mer än 30 procents hushållstäckning. Det är första gången som de nya reglerna tillämpas av presstödsnämnden.

Alingsås tidning har i skrivelser till presstödsnämnden klargjort att utan presstöd kommer tidningen gå i konkurs, så det finns fog för att säga att det nya undantaget har räddat tidningen och därmed lokal nyhetsbevakning i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga.

Regeln om att tillåta maximalt 30 procents hushållstäckning har motiverats utifrån att en tidning med större hushållstäckning än så bör kunna ha tillräckligt med annonsintäkter för att klara sin ekonomi. I den första proposition kulturminister Alice Bah Kuhnke la fram föreslogs dock en undantagsmöjlighet från huvudregeln, vilket också blev riksdagens beslut. Undantagsmöjligheten har funnits sedan 1 januari 2016, men det nu beslutade undantaget för Alingsås tidning är första gången regeln tillämpas.

Med den sviktande annonsmarknad dagstidningar har till följd av att allt fler annonsörer prioriterar annonser på Google och Facebook är undantagsmöjligheten angelägen. Det vore en orimlig situation om tidningar med lite mer än 30 procents hushållstäckning istället börjar neka prenumeranter tidningen för att på det sättet kunna kvalificera sig för presstöd.

I propositionen angavs att det bör vara möjligt att lämna begränsat driftsstöd till tidningar som visserligen har en täckningsgrad som överstiger den tillåtna, men där täckningsgraden på grund av geografiska eller befolkningsmässiga förhållanden uppenbart ger en missvisande bild av tidningens konkurrensförmåga, t ex om utgivningsorten är liten och tidningen därför får en hög hushållstäckning trots att upplagan är låg och annonsmarknaden svag.

Presstödsnämnden konstaterar i beslutet att Alingsås Tidning har över 30 procents täckningsgrad, men ”att de omständigheterna som framkommit om Alingsås Tidnings geografiska och befolkningsmässiga situation, då särskilt vad avser kommunens vidsträckta utgivningsområde med lägre tätortsgrad än övriga närliggande kommuner samt närheten till en storstadsregion, medför att förutsättningar att meddela begränsat driftsstöd är uppfyllda.” Nämnden beslutar därför att bevilja tidningen begränsat driftsstöd för 2018 med 2 351 000 kronor.

Public service-utredningen överlämnad

Så är public service-utredningens slutbetänkande överlämnat till kulturministern. Själv lyfte jag fyra frågor på presskonferensen. Vikten av att SR och SVT stärker sin lokala närvaro, att SVT hittar teknikoberoende tillgänglighet till svtplay, så att man kan se programmen även med äldre videohanterare, att SR tar strukturerat ansvar för att spela ny musik, och att frågan kring sponsring hanteras. Det är inkonsekvent att å ena sidan ha strikt förbud mot reklam och produktplacering, och å andra sidan tillåta att sponsorer nämns i samband med utsändningar av exempelvis idrottsevenemang. Problemet är att rättighetsinnehavare till exempelvis fotbolls-VM ställer krav på att sponsorer nämns för att SVT över huvud taget ska ges rätt till utsändning. Det är alltså inte en ekonomisk fråga, där SVT skulle kunna köpa sig fri från sponsring, utan en fråga om huruvida man alls ska kunna göra en utsändning. Det är orimligt att public service på det sättet i praktiken inte är oberoende, utan måste böja sig för krav som privata aktörer ställer, och risken finns att kraven skruvas upp ytterligare framöver. SVT är dock en allt för liten aktör för att kunna ändra på förhållandena. Om SVT exempelvis vägrar att gå med på krav för att få sända fotbolls- VM, blir resultatet enbart att tittare i Sverige inte ges tillgång till matcherna. Frågan måste därför hanteras i form av gemensamt agerande på åtminstone europeisk nivå.