6. Nyhetsbevakning i hela landet

Valfråga # 6. Stärk förutsättningarna för oberoende, granskande journalistik och en mångfald av medieperspektiv över hela landet.

Att det finns nyhetsredaktioner i alla kommuner är viktigt för att upprätthålla förutsättningarna för en vital demokrati. Den uppgörelse vi träffade om nytt mediestöd är därför en viktig politisk framgång. Likaledes viktigt med uppgörelsen kring public service utökade lokala närvaro.

En återstående fråga vad gäller public service som jag lyft är att grundlagssäkra verksamheten, för att ytterligare försvåra för en eventuell regering som vill ta över styrningen av programbolagen. En utredning tillsätts nu i frågan, vilken MP nominerat mig och Brita Wessinger till att ingå i.

Annonser

Sista VM i SVT?

Sällan har ett lag dominerat en match så mycket och ändå förlorat som Kroatien i finalen mot Frankrike. VM är över för denna gången, och frågan är hur det blir med SVTs möjligheter att sänds evenemanget framöver, eftersom M inte vill tillåta sponsring i SVT. Skriver mer om saken här.

Alingsås tidning räddas från konkurs tack vare nya presstödsregler

Presstödsnämnden har nu beslutat att bevilja Alingsås tidning presstöd, genom att utnyttja det nya undantaget i presstödsreglerna som ger möjlighet till presstöd även för tidningar med mer än 30 procents hushållstäckning. Det är första gången som de nya reglerna tillämpas av presstödsnämnden.

Alingsås tidning har i skrivelser till presstödsnämnden klargjort att utan presstöd kommer tidningen gå i konkurs, så det finns fog för att säga att det nya undantaget har räddat tidningen och därmed lokal nyhetsbevakning i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga.

Regeln om att tillåta maximalt 30 procents hushållstäckning har motiverats utifrån att en tidning med större hushållstäckning än så bör kunna ha tillräckligt med annonsintäkter för att klara sin ekonomi. I den första proposition kulturminister Alice Bah Kuhnke la fram föreslogs dock en undantagsmöjlighet från huvudregeln, vilket också blev riksdagens beslut. Undantagsmöjligheten har funnits sedan 1 januari 2016, men det nu beslutade undantaget för Alingsås tidning är första gången regeln tillämpas.

Med den sviktande annonsmarknad dagstidningar har till följd av att allt fler annonsörer prioriterar annonser på Google och Facebook är undantagsmöjligheten angelägen. Det vore en orimlig situation om tidningar med lite mer än 30 procents hushållstäckning istället börjar neka prenumeranter tidningen för att på det sättet kunna kvalificera sig för presstöd.

I propositionen angavs att det bör vara möjligt att lämna begränsat driftsstöd till tidningar som visserligen har en täckningsgrad som överstiger den tillåtna, men där täckningsgraden på grund av geografiska eller befolkningsmässiga förhållanden uppenbart ger en missvisande bild av tidningens konkurrensförmåga, t ex om utgivningsorten är liten och tidningen därför får en hög hushållstäckning trots att upplagan är låg och annonsmarknaden svag.

Presstödsnämnden konstaterar i beslutet att Alingsås Tidning har över 30 procents täckningsgrad, men ”att de omständigheterna som framkommit om Alingsås Tidnings geografiska och befolkningsmässiga situation, då särskilt vad avser kommunens vidsträckta utgivningsområde med lägre tätortsgrad än övriga närliggande kommuner samt närheten till en storstadsregion, medför att förutsättningar att meddela begränsat driftsstöd är uppfyllda.” Nämnden beslutar därför att bevilja tidningen begränsat driftsstöd för 2018 med 2 351 000 kronor.

Public service-utredningen överlämnad

Så är public service-utredningens slutbetänkande överlämnat till kulturministern. Själv lyfte jag fyra frågor på presskonferensen. Vikten av att SR och SVT stärker sin lokala närvaro, att SVT hittar teknikoberoende tillgänglighet till svtplay, så att man kan se programmen även med äldre videohanterare, att SR tar strukturerat ansvar för att spela ny musik, och att frågan kring sponsring hanteras. Det är inkonsekvent att å ena sidan ha strikt förbud mot reklam och produktplacering, och å andra sidan tillåta att sponsorer nämns i samband med utsändningar av exempelvis idrottsevenemang. Problemet är att rättighetsinnehavare till exempelvis fotbolls-VM ställer krav på att sponsorer nämns för att SVT över huvud taget ska ges rätt till utsändning. Det är alltså inte en ekonomisk fråga, där SVT skulle kunna köpa sig fri från sponsring, utan en fråga om huruvida man alls ska kunna göra en utsändning. Det är orimligt att public service på det sättet i praktiken inte är oberoende, utan måste böja sig för krav som privata aktörer ställer, och risken finns att kraven skruvas upp ytterligare framöver. SVT är dock en allt för liten aktör för att kunna ändra på förhållandena. Om SVT exempelvis vägrar att gå med på krav för att få sända fotbolls- VM, blir resultatet enbart att tittare i Sverige inte ges tillgång till matcherna. Frågan måste därför hanteras i form av gemensamt agerande på åtminstone europeisk nivå.

Följer M i SDs spår och svänger om public service?

Sverigedemokraterna har nu på kort tid ändrat sig i två stora frågor där det i utredningsfasen funnits total politisk enighet. Först beträffande förändringar av grundlagarna som stärker integriteten, sedan beträffande finansieringen av public service. Är det något det visar är det att SD inte är pålitliga, ett besked ena dagen blir till ett annat nästa. Men en större fråga är om M håller pall när man ser SD skapa opinion på missuppfattningar/vilseledande propaganda. Beträffande mediegrundlagarna har inget tytt på motsatsen än, de moderater som propagerat för SD-linjen har inte fått gehör. Men är M lika stabila nära det gäller public service? Den finns enskilda motioner från moderaterna som andas allt annat än en positiv inställning till public service, men hur stor andel i moderaternas riksdagsgrupp det handlar om har jag ingen insikt i. Med SDs ändrade uppfattning är frågan en valfråga, och risken finns att Moderaterna inte vill lämna fältet fritt för SD.

Politiska krav gentemot Google

2014 var tiden inte mogen att problematisera Google. Men nu riktas politiska krav brett. Hur en lagstiftning ska kunna utformas som kommer till rätta med hot & hat på internet är ytterst diffust. Men Google måste tillämpa bamseprincipen, är man stark måste man vara snäll.