5. Sänkt arbetsgivaravgift i glesbygdskommuner

Valfråga # 5. Utnyttja den gröna skatteväxlingen till att särskilt sänka arbetsgivaravgifterna i ekonomiskt utsatta glesbygdskommuner.

Med ökad produktion av biodrivmedel är landsbygden långsiktigt en vinnare med omställningen till en hållbar utveckling, med de nya arbetstillfällen som tillkommer och som i sin tur ökar behovet av kringtjänster. Men utifrån den redan utsatta situation som utflyttningskommuner redan befinner sig i är det rimligt att överkompensera för miljöskattehöjningar, vilket kan göras genom att särskilt sänka arbetsgivaravgifterna i glesbygdskommuner.

Idag debatterar jag landsbygdspolitik på Forumtorget i Uppsala kl. 16 mot LPo:s Claes Littorin. Även om våra partier står långt ifrån varandra uppskattar jag att LPo inte försöker härleda landsbygdens situation till invandringen. Urbaniseringen är ett globalt fenomen som finns både i länder människor flyr till och länder människor flyr ifrån.

Annons

Sund utveckling att allianspartier stöttar regeringen

Att alliansen i så stor utsträckning har hållit ihop även i opposition har varit märkligt sett till att de enskilda partierna har hållit tillbaka hjärtefrågor. Centern har nu i två viktiga frågor satt de egna idealen framför allianslojaliteten, först förbud mot brytning av uran och idag stöd till propositionen om ensamkommande flyktingbarn. All heder till C för det. Mer under radarn, men en viktig fråga inom kulturutskottet, är att L stöttar regeringens kulturskoleproposition, och inte följer moderaternas krumbukter i den frågan. Även det utomordentligt bra. Mer sådant framöver!

Böneutrop en del av äldrepolitiken?

Tvära kast mellan olika teman och målgrupper i debatter nu, valrörelsen är onekligen igång. På förmiddagen arrangerade UPS i Uppsala debatt om äldrefrågor. Åldersdiskriminering, äldreomsorg, pensioner, fritidsförutsättningar var de teman jag pratade kring. När det så var dags för frågor från publiken kom en irriterad kommentar att ingen i panelen lyft frågan om böneutrop. Nå, vi var tillsagda att fokusera på äldrepolitik, i Uppsala förekommer det inte några böneutrop. Människors prioriteringar skiljer sig onekligen stort…

Orimligt att kritisera MP när andra partier bromsar

Oavsett vilka partier som står i vägen för politiska lösningar tenderar MP få kritiken… Så också i senaste numret av Uppsalatidningen, där kritik riktas mot MP för att lösningen för de ensamkommande dröjer – trots att MP är det parti som driver på för att få till stånd en lösning. M, KD och L säger helt nej till lagförslaget, och även C vacklar – kritisera då dessa partier! Skriver mer i en replik i Uppsalatidningen.

En efterlängtad uppgörelse på plats!

Jag vet att vissa tvivlat på om Miljöpartiet gjort rätt som satt sig i Sveriges regering, med de kompromisser det alltid innebär att samverka med andra partier. Uppgörelsen om de ensamkommande barnen visar med all tydlighet att om man vill uppnå resultat är det bättre att ta kampen i regeringen än att stå utanför och kritisera.

Uppgörelsen innebär, precis som Miljöpartiet har drivit, att de ensamkommande barn som sökte asyl före den 24 november 2015, och som på grund av orimligt långa handläggningstider hunnit bli 18 år, ska få möjlighet att stanna i Sverige.

Det är förstås i första hand en viktig seger för de barn och ungdomar som berörs, men också en seger för det medmänskliga Sverige och för det stora engagemang som vi sett runt om i samhället för de ensamkommande. Jag har själv fått ett stort antal mail och brev från personer som beskrivit hur de hjälpt ensamkommande att rota sig i Sverige, och kunnat läsa om en utbredd uppgivenhet och ilska över att barn och ungdomar man lärt känna på djupet under ett par år stått inför hot om utvisning.

Rent konkret omfattar uppgörelsen möjlighet till uppehållstillstånd för de ensamkommande som sökte asyl senast den 24 november 2015, som har väntat minst 15 månader på beslut från Migrationsverket och som studerar eller har för avsikt att fortsätta att studera på gymnasiet. Uppehållstillstånden gäller för studier på introduktionsprogram och nationellt program på gymnasiet, eller motsvarande utbildningar på gymnasial nivå på komvux och folkhögskola. Efter avslutad utbildning ges personen möjlighet till permanent uppehållstillstånd genom arbete.

Förslaget går nu vidare till riksdagen. Där är jag övertygad om att det vinner brett stöd genom att Centerpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna ansluter till Miljöpartiets och Socialdemokraternas gemensamma linje. Det kommer att rädda livet på många ungdomar, och samtidigt göra Sverige mänskligare!

Trippelnytta

Har under förmiddagen varit på studiebesök tillsammans med Jenny Lundström för att se ett projekt Skogsstyrelsen driver, där man tar hjälp av nyanlända och långtidsarbetslösa för att inventera skyddsvärda träd. Tre nyttor i ett. Naturvård, integration och en möjlighet för långtidsarbetslösa att komma tillbaka i arbete. Den tredje delen fanns inte med från början, men har varit ett stort tillskott för att skapa bättre balans mellan svensktalande och de som behöver lära sig svenska. Egentligen en självklarhet, för att kunna driva integrationsprojekt måste svenska vara naturligt samtalsspråk.

Rättsosäkert Migrationsverk

Har tagit några dagar att smälta de fruktansvärda berättelser jag fick höra vid en träff hos Barnombudsmannen i fredags rörande hur ensamkommande flyktingbarn behandlas av Migrationsverket. Vad som är sant eller inte kan jag inte veta, men de barn jag träffade gav väldigt trovärdiga intryck, och även om bara en bråkdel stämmer är bilden att Migrationsverket är rättsosäkert. Jag förstår till fullo de upprörda stämmor som nu talar om psykisk tortyr av barn. Det vi politiskt gjort är att stärka de ekonomiska förutsättningarna för Migrationsverket, men Riksrevisionen bör nog granska om resurserna används som det är avsett.

Första KU-mötet

Kulturutskottet hade sitt sista sammanträde för året i tisdags, med julsånger och lussebullar. Hade därför möjlighet att idag som ersättare bevista mitt första sammanträde med KU, vilket passade bra då min första KU-anmälan samtidigt protokollfördes. En helt annan sammanträdeskultur, och definitivt inga julsånger. Viktigaste politiska frågan för dagen är dock att det inte blir fråga om att hyra ut hamnplats i Sverige för arbetet med Nordstream 2. Mycket skickligt hanterat av regeringen. Ingen lär väl tro att det skulle ha hänt med fortsatt alliansregering, som ju släppte fram Nordstream 1 utan protester.

KU-anmälan av Billström

Lämnar nu in min första KU-anmälan, med anledning av tidigare migrationsminister Tobias Billströms uttalande gällande de som arbetat som tolkar i samband med Sveriges militära insats i Afghanistan.

I juli 2012 begärde 24 personer som arbetat som tolkar i samband med Sveriges militära insats i Afghanistan asyl i Sverige. Detta då de var rädda för att bli utsatta för repressalier från talibanernas sida den dagen de svenska styrkorna lämnade landet. Dåvarande Migrationsministern, Tobias Billström, uttalade sig i frågan i media: ”Jag tycker att det skulle vara helt orimligt om en person som varit anställd av svenska staten fick en förmånligare behandling än en person som inte varit det”. Med detta uttalande riskerar Tobias Billström ha föregått den kommande myndighetsprövningen.

Formellt fick Försvarsmakten och Migrationsverket regeringens uppdrag att hitta en lösning ett år senare, i juli 2013. Lösningen blev att Försvarsmakten skulle inventera skyddsbehovet hos tolkarna, och därefter låta de med skyddsbehov flytta till ett annat land och registreras som flyktingar hos UNHCR. Sverige skulle sedan kunna ta hit dem som kvotflyktingar. Inventeringen av skyddsbehovet stod klar i december 2013, varpå Migrationsministern meddelande på sin Facebooksida att problemet var löst. Att hela problemet var löst visade sig dock inte stämma. I juli 2014 stod klart att 21 tolkar, två vakter samt deras familjer förvisso kommit till Sverige – men att det fanns tolkar kvar i Afghanistan. Fortfarande, hösten 2016, finns ett 20-tal tolkar kvar i Afghanistan eller i exil som kan visa att de har tjänstgjort för den svenska försvarsmakten.

I ett mail avsänt 2012-07-24 kl. 13:18 från Migrationsverkets rättschef Lennart Kostalainen till Henrik Landerholm på UD, anger Kostalainen att användningen av två av de identifierade alternativen i utlänningslagstiftningen skulle förutsätta att regeringen fattar beslut eller ger klarsignal. Regeringen styr myndigheterna i deras allmänna verksamhet, men inte när det gäller hur myndigheterna ska besluta i enstaka ärenden. Ändå konstaterade Migrationsverkets rättschef att man inte kunde göra något utan regeringens stöd. Har ministern gett order om hur myndigheterna ska hantera tolkarnas ansökan är detta att beteckna som ministerstyre, vilket föranleder behov av vidare KU-granskning.

Sveriges mottagningskapacitet ökar

En studiebesöksintensiv dag. Studiebesök på socialförvaltningen i Uppsala, följt av dito i Knivsta och till sist Academicum, som arbetar med att ge nyanlända med akademisk bakgrund en väg in till arbete inom egna kompetensområdet. Mycket positivt som händer nu som syftar till att öka Sveriges mottagningskapacitet, inte minst går det allt snabbare att få matchning så att nyanlända akademiker får jobb, mycket tack vare en förändrad attityd hos företagen, enligt Academicum. Angående ensamkommande flyktingbarnen spretar beskeden mer, Knivsta – som tagit emot 150 procent av den uträknade kvoten – skulle gärna ta emot fler, men har å andra sidan placerat många av de ”egna” barnen i familjehem i Uppsala, medan hela 800 av ca 1550 ensamkommande flyktingbarn bosatta i Uppsala egentligen har placering i annan kommun. Flera svåra avvägningar framöver. Är det bäst att som nu sprida ansvaret mellan kommunerna eller är det bättre att utgå från barnens egna önskemål om bostadsort? Men att mottagningskapaciteten ökar är det viktigaste, så att den tillfälliga lagen kan bli två snarare än tre år.