Kameror på alla bussar nödvändigt?

Ytterligare en busschaufför som misshandlades igår av en person som inte ville betala för sin resa. Viseringsstopp krävt, men det är en åtgärd som riskerar att dränera kollektivtrafiken på resurser. Den misshandel som skedde i höstas ser ut att klaras ut tack vare att filmen från övervakningskameran sändes i Efterlyst – så tur i oturen att den bussen var försedd med kamera. Tyvärr finns nog inte annat än att installera kameror på alla bussar, och tydliggöra att den som utövar våld mot busschauffören kommer att filmas.

Annons

Investeringsplan för inköp av elbussar klubbad

Årets sista styrelsemöte med Gamla Uppsala Buss, och investeringsplan 2020-2022 klubbad. 2021 finns inköp av 12 elbussar inplanerade. Effektkapaciteten vid depån medger inte laddning av fler elbussar än så, än så länge, så här har vi ett kapacitetsproblem att arbeta med gentemot Vattenfall. Redan nästa år blir det en liten elektrifiering med inköp av 15 biogas-lätthybrider, vilket sänker drivmedelsbehovet med 20%. Lite dyrare i inköp, men en återbetalningstid på mindre än fyra år för merkostnaden, och sedan ren vinst.

Cykel & tåg

Får erkänna att jag inför EU-omröstningen 1994 inte trodde att jag skulle applådera detaljbeslut i EU som tvingar länderna att göra rena självklarheter. Men så är det idag när EU-parlamentet satt ner foten och säger att Europas tågbolag måste skapa förutsättningar att ta med cykel på tåg, och det vi inte förmått fixa själva i Sverige kan med det bli verklighet tack vare EU-krav…

Den som lade sin röst på MP i EU-parlamentsvalet har fått utdelning idag när EU-parlementet röstade för MP:s förslag om att förenkla tågresandet i Europa. Utöver möjlighet att ta med cykel på tåg innebär förslaget att det ska vara enkelt att boka om tågbiljett vid missad anslutning även när man byter mellan tågbolag och att det ska bli enklare att boka långa sammanhängande resor inom EU. Detta genom att tågbolagen ska tvingas att öppna upp sina bokningssystem för andra aktörer.

25. Inför ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik‬

Valfråga #25. Ge SJ ägardirektiv att göra det enklare att boka utlandsresa med tåg och att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik.

Idag har SJ i grunden bara ett ägardirektiv: att leverera avkastning till staten. Miljöpartiet vill att SJ istället ska ges i direktiv att förbättra trafiken, så att fler kan ta tåget istället för bilen eller flyget. I det uppdraget kan rymmas att återetablera nattågstrafik till städer Europa, att göra det enklare att boka biljett för internationella resor samt att införa ett nationellt kollektivtrafikkort. Faktum är att sistnämnda är något som ofta dyker upp i samtal med pendlare på perrongen i Knivsta, där vi kampanjar nu på morgonen, utifrån en irritation att det är så olika regler beroende på om de ska resa norrut till Uppsala, eller söderut till Stockholm. Indelningen med länstrafikhuvudmän fungerade när arbetsmarknadsregioner i stor utsträckning utgjordes av län. Men så är det ju inte längre, och ett nationellt ansvar för kollektivtrafiken måste då finnas. SJ är naturlig part i detta.

‪23. Säkra en barnvänlig samhällsplanering

Valfråga #23. Säkra en barnvänlig samhällsplanering. Barn ska kunna cykla till skola eller skolskjuts och ha nära till natur och lek. I Uppsala kallar MP det kojindex.

Idag debatt hos SPF. Att tala om barnvänlig samhällsplanering då är kanske inte den ingång som fungerar bäst, men barnvänlig samhällsplanering är också äldrevänlig samhällsplanering=icke bilbunden samhällsplanering. Det bostadsområde jag själv bor i sägs ha planerats för att vara äldrevänligt, men är i högsta grad också barnvänligt eftersom man kan röra sig till grannar, skola, förskola och idrottshall utan att passera bilvägar. Affär och bibliotek ligger tyvärr på andra sidan en bilväg, men där är hastigheten i alla fall tillbakahållen med hinder.

Att införliva barnkonventionen i svensk lag var ett av MPs krav för att ingå i regering. Så är nu gjort, och en barnvänlig samhällsplanering är en del i detta. Och barnvänlig samhällsplanering är förstås då inte bara också äldrevänlig samhällsplanering, men i slutänden människovänlig.

19. Rusta järnvägssystemet

Valfråga # 19. Rusta upp det befintliga järnvägssystemet.

Utdelning av material på perrongen i Knivsta på morgonen. En ort med vad som sägs ha 70 procent pendlare, vilka prövats hårt av nedslitna kontaktledningar och annat som skapar tågförseningar. Därför också en grupp som starkt gynnas av Miljöpartiets politik för att åtgärda det bristande järnvägsunderhållet. Vi har tagit krafttag den här mandatperioden, men decennier av eftersatt underhåll tar tid att komma ikapp. Så viktigt att MP kan fortsätta att prioritera frågan och att vi inte återigen får en regering som anser att järnväg är något förlegat.

Bokslut

När jag nu blickar tillbaka över det politiska genomslaget under mandatperioden måste jag säga att det vi fått igenom tack vare regeringssamverkan överträffar mina förhoppningar. Så många gånger jag kunnat rösta grönt!

Men det innebär inte att allt är i mål. I min första större riksdagsmotion lyfte jag fyra frågor:
* Finansiering för fyrspår söder om Uppsala.
* Medfinansiering till spårtrafik i Uppsala.
* Utökad kapacitet på Dalabanan för att möjliggöra tågstopp i Vänge, Järlåsa och Vittinge.
* Påbörjat arbete med ny järnväg Enköping-Uppsala.

De första två är den politiska processen i mål med, även om det praktiska arbetet förstås kvarstår. Nästa mandatperiod tänker jag intensifiera arbetet med de andra två.

Här är för övrigt länk till motionen.

Uppsala i infrastrukturplanen

Regeringen har lyckats väldigt väl med att kommunicera delar av infrastrukturplanen i olika delar av lander. Att fyrspår söder om Uppsala är med i infrastrukturplanen har nog exemeplvis de flesta som följer järnvägspolitiken i Uppsala uppsnappat. Idag kommunicerar regeringen till sist helheten och vi finner att en annan av MP Uppsalas viktigaste infrastrukturfrågor, kapacitetsförstärkningar på Dalabanan, också är med. Nu måste vi säkerställa att det kommer ge möjlighet till tågstopp i både Vänge, Järlåsa och Vittinge. Vidare finns planskilda korsningar i Uppsala vid St Eriksgatan och St Olofsgatan med 2024-2029. Däremot inte järnväg Uppsala-Enköping, vilket inte heller var väntat – utan är något vi måste fortsätta att arbeta för!

Fyrspår i nationella planen

När regeringen meddelade att dagens regeringsbeslut skulle hållas i Uppsala insåg nog de flesta vad som skulle ske idag. Men likafullt, först idag som regeringen offentliggör att  fyrspår söder om Uppsala kommer med i nationella planen! Själv började jag jobba med frågan som trafikkommunalråd och ordförande i En bättre sits-stråkgruppen 2002-2006. Nu är det jobbet slutfört.

En bättre sits – för de som inte känner till saken – var ett initiativ för att föra upp gemensamma infrastrukturprioriteringar i Stockholm-Mälardalsregionen, vilket man lyckat så väl med i bland annat Västra Götaland-regionen. Många vägstumpar som bollades in från olika kommuner och som man ville se som prioriterade från regionen. Det jag förde in som högsta prioritet från Uppsala var fyrspåret, och det kom med på regionens prioriteringslista. Alliansregeringen gick dock aldrig att övertyga, men med Miljöpartiet i regering händer det! Nu återstår det faktiska järnvägsbygget, många år kvar innan spåren är på plats.

Dags att staten skiljer på investerings- och driftsbudget

Idag presenteras Sverigeförhandlingens höghastighetstågspaket. Slutsatsen är att de vill att järnväg ska byggas för att klara hastigheter upp till 320 km/h, att järnvägen ska byggas i en etapp för att hålla nere kostnader och byggtid, och att bygget ska finansieras med hjälp av externa lån.

MP anser att hela bygget ska finansieras utanför den ordinarie budgeten, genom lån eller annan extern finansiering. En lånefinansiering av höghastighetsbanorna frigör samtidigt resurser för annan järnväg, både underhåll och ny järnväg.

I kommunerna skiljer man mellan investeringsbudget och driftsbudget. Att inte staten gör det hämmar nödvändiga investeringar. Vilken familj skulle avskriva tanken på att köpa hus om man inte hade råd att bekosta det med årets inkomster?

Men, säger någon, ska vi inte fixa nuvarande problem med järnvägen först? En orsak till problem med förseningar i tågtrafiken är att de befintliga stambanorna på många håll är överbelastade. Ett försenat tåg leder snabbt till att många tåg blir försenade, eftersom det inte finns några marginaler. Dessutom är det svårt att få till ett ordentligt underhållsarbete eftersom man inte kan stänga av banorna någon längre tid på grund av den täta trafiken. Med nya banor för höghastighetståg minskar det trycket, och utrymme skapas för att istället öka godstrafiken på järnväg.

Även om inte Uppsala berörs direkt av förslaget gör vi det i högsta grad indirekt med den utbyggnad till fyra spår söder om Uppsala som vi redan har avtal kring.