Kulturpolitik

Begreppet Kultur handlar om hur vi som sociala varelser ser på omvärlden och samspelar med den. Vi gröna ser på kultur som en evig process som förändras i takt med allt som sker i världen. En kultur kan aldrig vara bunden till en plats utan är ett resultat av många olika faktorer som påverkar vår identitet. Vi gröna menar att synen på kultur aldrig får leda till att vi reducerar individen till att främst ses som en del av ett kollektiv. De individuella variationerna är en fundamental del av den gröna kultursynen.

I det som vi i dag kallar Sverige har det alltid rymts många olika kulturer, och det gör det också än i dag. Det är en av våra styrkor. I en och samma individ finns alltid spår av flera kulturella referenser. När makthavare i Sverige eller i andra länder har strävat efter kulturell enhetlighet så har det lett till motsättningar och övergrepp. Det finns politiska rörelser i Europa som dömer ut idén om mångkultur som misslyckad. Men det är genomdrivandet av monokulturen som gång på gång när den har provats i historien har misslyckats. Det har lett till katastrofala följder. Vi bejakar att olika idéer och kulturer kan samexistera och influera varandra i ett och samma samhälle. Miljöpartiet vill att människor alltid ska ges rätt att definiera och utöva sin egen identitet och kultur. Därför är stöd till olika sorters kulturyttringar viktigt.

Miljöpartiet har i riksdagen motionerat om vikten av åtgärder som stärker skyddet av – och även underlättar expansion av – icke-kommersiella frizoner i våra städer och samhällen. Vi har också framhållit vikten av god tillgång till konst och möjligheten att skapa konst i det offentliga rummet. Vad gäller rekommendationen om att 1 % av byggkostnaderna ska gå till konstnärlig utsmyckning så ser gärna MP att den utvidgas till att gälla såväl konstnärlig utsmyckning som gestaltning och att konsten/gestaltningen ska finnas såväl exteriört som interiört och att pengarna ska vara möjliga att fördela mellan olika geografiska områden efter behov och berörda medborgare ska få inflytande över hur de ska användas.

Idag är representativiteten är undermålig inom kultursektorn. Det är därför nödvändig att följa och utvärdera det arbete som idag på många håll görs för att bredda representativitet och öka mångfald. och de metoder som används är något som är angeläget men synpunkter framförs om att hur kulturinstitutionerna ska arbeta för att nå målen bör vara upp till dem. Politikens roll är att sätta mål, ge tydliga direktiv till kulturinstitutioner och -myndigheter att arbeta med mångfaldsfrågan på alla plan, och sedan följa upp dem.

Miljöpartiet har i sina budgetmotioner lagt förslag om stärkt stödet till folkbildningen, vilket nu tack vare regeringpositionen kunnat förverkligas. MP vill också stärka kulturen i skolan, bland annat genom att återinföra ett obligatoriskt estetiskt ämne på gymnasiet.

MP har i riksdagen lagt förslag om att bredda och stärka konstnärsallianserna. Vi har också drivit att samtliga konstnärsstipendier ska bli pensionsgrundande.

Att det är nära till kulturen oavsett var i landet man bor är viktigt. Miljöpartiet har länge drivit att vi vill stärka den regionala och lokala kulturen och vill gärna satsa mer resurser här. De statliga kulturinstitutionerna ska samtidigt ha ett tydligt uppdrag att tillgängliggöra sin verksamhet i hela landet.

Läs mer här.

Annonser