Köttskatt minskar utsläppen

I forskningsrapporten Effekter av en klimatskatt på livsmedel visar tre SLU-forskare att en klimatskatt på livsmedel skulle kunna minska utsläppen av växthusgaser med mer än 10 procent. Skriver mer om hur i Mat & Klimat: http://matochklimat.nu/klimatskatt-pa-animalier-minskar-utslappen-med-en-tiondel/

Annons

Antibiotikamärkning – men inte skatt

Snart kan det bli aktuellt med antibiotikamärkning av köttprodukter på butikshyllorna. Regeringens utredning är ett led i arbetet mot den dödliga och ökande antibiotikaresistensen i världen, men den får inte föreslå någon form av antibiotikaskatt. Skriver mer om saken i Mat & Klimat: http://matochklimat.nu/antibiotikamarkning-pa-kott-utreds-folkhalsa-star-mot-frihandel/

Med Centerpartiet i kommunledningen minskar ekomaten

EkoMatCentrum, som i mer än 20 år har följt utvecklingen av ekologiska livsmedelsinköp i offentlig sektor, har nu presenterat statistiken för år 2020. Och resultatet visar att andelen ekologisk mat minskar med 2,5 procent, från 39 procent år 2019 till 38 procent 2020. Årets sammanställning inkluderar 89 procent av Sveriges kommuner och regioner (258 kommuner och 21 regioner), och även om minskningen kan förefalla marginell är den nedåtgående trenden tydlig. 

Som en förklaring till minskningen lyfter EkoMatCentrum fram att nya politiska majoriteter efter valet 2018 har gjort nya prioriteringar. En titt på vilka lokala ekomål som kommuner och regioner har ger svart på vitt att år 2017 hade 88 procent mål för ekologiska inköp, medan enbart 67 procent hade kvar sådana mål år 2020. Sett till politisk färg har antalet borgerligt styrda kommuner och regioner ökat markant efter valet 2018. Och det parti som efter valet 2018 är med och styr flest kommuner är Centerpartiet.

Den kommun som tappat allra mest, Lund, är en av de kommuner som gått från S-MP-styre till borgerligt styre. Andelen ekologisk mat i Lund har samtidigt gått från 83 procent år 2019 till 75 procent år 2020, och det på grund av förändrade politiska mål, enligt Linda Sandgren, utvecklingssamordnare på Måltidsservice i Lunds kommun.

Följsamheten mot nya politiska beslut har således varit snabb från förvaltningens sida, vilket förstås ur ett demokratiskt perspektiv är bra. Däremot trist att den politiska utvecklingen är sådan. Starkare stöd för MP i valet 2022 är vad som krävs för att kommunerna åter ska börja prioritera hållbarhetsperspektiv. Skriver mer i Mat & klimat.

Förbud mot bottentrålning ger snabbt resultat

Har i Mat & Klimat tidigare lyft de enorma problem som bottentrålning orsakar, både vad gäller den biologiska mångfalden och klimatpåverkan. Men kommer nu med en försiktigt positiv nyhet: en studie från sydkinesiska havet visar att vid förbud mot bottentrålning återhämtar sig ekosystemet snabbt. Två och ett halvt år efter att ett förbud mot bottentrålning infördes i havet utanför Hong Kong hade antalet bottenlevande organismer mångdubblats, och det totala antalet arter ökat med drygt 75 procent, enligt en studie som publicerades i Nature under våren. Skriver mer om saken här.

Ursprungsmärkning av kött snart obligatoriskt på restauranger

Liberalerna må ha vänt det så kallade Januariavtalet ryggen, men ytterligare en av de punkter MP, C, S och L kom överens om januari 2019 ser nu ut att närma sig en lösning: ursprungsmärkning av kött på restauranger. Sedan tidigare finns krav på ursprungsmärkning av färdigförpackat obearbetat kött från nöt, svin, får, get och fjäderfä. Det innebär att den som köper dessa köttslag i butik vet i vilket land djuret är uppfött.

Men det innebär också att den som driver restaurang har dessa uppgifter om det kött som används, även om det sedan är frivilligt om man vill förmedla informationen vidare till den som äter på restaurangen eller inte. EU öppnar emellertid upp för en möjlighet för medlemsländerna att gå längre, och utifrån den möjligheten och Januariavtalet gav regeringen 2019 Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram underlag för en svensk anmälan till EU-kommissionen om ursprungsinformation för kött som serveras på restauranger och i andra storhushåll. Skriver mer om saken i Mat & klimat.

Hyrköp av Evig els andelar perfekt koncept för bostadsrättsföreningar

Att vi sedan 2015 minskad den fossila elproduktionen med 80 procent innebär inte att vi är i mål. Evig el hjälper till att bygga ut den förnybara elproduktionen, och nu med hyrköp av andelar. Dra nytta av andelarna redan nu, och låt dina sänkta elkostnader finansiera investeringen vartefter.

Andelar i vindkraftkooperativ har länge funnits att tillgå, och ett flertal bostadsrättsföreningar är sedan länge medlemmar i Sveriges vindkraftkooperativ, SVEF. Fördelen med att äga vindandelar är att man både får ett garanterat lågt elpris, samtidigt som man är med och stöttar utbyggnaden av förnybar elproduktion. För den bostadsrättsförening som vill ta klimatansvar är 100 procent förnybar el en självklar del. Och varför inte då också samtidigt passa på att minska elkostnaden genom att äga sin egen elproduktion? Och om ytan för solceller på det egna taket inte är tillräcklig för det är vindkraftandelar det smidigaste alternativet. Vindkraftsandelar är därför också intressant som komplement för de bostadsrättsföreningar som redan har eller planerar att skaffa solceller. 

Evig els vindandelar kostar 600 kronor och berättigar till 100 kWh/år till medlemspriset 31,25 öre/kWh. Andelarna gäller dessutom för all framtid, då vindkraftparken kontinuerligt förnyas. Det första att göra är därför att titta på hur stor elförbrukning föreningen har och dimensionera antalet andelar utifrån det. Att investera i fler andelar än man egentligen behöver för sin egen elanvändning är dock inget problem, då ersättning betalas ut för de överskjutande andelar som inte utnyttjats.

Men kruxet med att gå in som andelsägare har tidigare varit att det samtidigt krävt en stor kapitalinsats. Det fungerar kanske friktionsfritt för den äldre bostadsrättsförening som har fått ner sina lån, eller kanske till och med betalat av dem helt. Men för den förening som har ett större lån att amortera av ter det sig mindre lockande att låna upp nytt kapital för att investera i vindandelar, även om det långsiktigt är en lönsam affär genom det lägre elpris som det ger.

Inom ramen för SVEF:s nya koncept Evig el finns dock nu ett nytt sätt att gå in som andelsägare – genom hyrköp av vindandelar. Det hela fungerar så att man bestämmer över hur många år man vill betala av andelarna och utifrån det får ett avtal på ett månadspris över hela den perioden. Samtidigt som bostadsrättsföreningen redan från dag ett får den fulla nyttan av de andelar som man har bestämt sig för att investera i. Istället för en framtung investering som kommer att löna sig först på sikt, ger det lönsamhet från start i form av ett lägre elpris. Det gör det enkelt för en bostadsrättsförening att sänka medlemmarnas elkostnad utan att först behöva se sig om efter ett nytt banklån. 

Även om andelarna nyttjas från start äger man dem inte förrän de har betalats helt och fullt, därav begreppet hyrköp. Vill man avbryta ytterligare köp innan avtalsperioden är klar är det fullt möjligt. Bostadsrättsföreningen kvarstår då som ägare av de andelar man hunnit köpa.
De vindkraftverk som föreningen äger är spridda i hela Sverige, från norr till söder, vilket ger en mer stabil produktion, då chansen är stor att alltid det blåser bra någonstans i landet. En första solcellspark är också etablerad. Hyrköp av vindandelar ger bostadsrättsföreningen lägre elkostnader från dag ett, samtidigt som man gör ett aktivt val för att motverka klimatförändringarna. Ju fler andelsägare – ju mer kan den förnybara elen byggas ut.

Nytt solparksaktiebolag bildat

Evig El etablerade sin första solpark i Frillesås (bilden) i anslutning till sitt befintliga vindkraftverk 2019. För att möjliggöra en utbyggnad av solparken har vi nu gått vidare och bildat ett nytt aktiebolag, där befintliga medlemmar ges förtur att teckna aktier.Vi ser hur väl vindkraft och solel kompletterar varandra, och vill därför utöka solelsproduktionen. Samtidigt är det så att solceller fortfarande är något dyrare än vindel, och då en ekonomisk förening har att värna medlemmarnas insatser, såg vi att den bästa vägen att komma vidare var att bilda ett separat aktiebolag för solparken. Genom att lägga den nya investeringen i ett separat bolag, Frillesol Solpark AB, kan befintliga andelsägare välja om de vill teckna sig för aktier i solparken eller om man vill fortsätta att fokusera det egna engagemanget i vindkraft. Den nya etappen av Frillesås Solpark står klar i juni och solparken ger då total 1,5 MW toppeffekt.

Nu är tiden att tillfälligt sänka överskottsmålet

Under normala omständigheter förespråkar jag ett starkt överskottsmål i kommunala budgetar. Gärna över de 2 procent som har blivit riktmärke runt om i landet. Men extraordinära situationer kräver extraordinära åtgärder. Med pandemin, och den bortre parentes vaccineringen gör att vi kan skönja, är det nu en situation där överskottsmålet kan sänkas. Om inte nu, när? Skriver mer om saken i altinget.