Sammanfattning av DAB-frågan

Väger man samman remissvaren på DAB-utredningen står det tämligen klart att DAB-förespråkarna har missat att bena ut ett stort antal frågor. Påståendet att det blir billigare med DAB+ bortser från flera aspekter. Det första är antagandet att man kan ersätta en FM-sändare med en DAB+ – sändare. Detta stämmer enbart om man accepterar en väsentligt sämre täckning. Har man istället kravet att upprätthålla samma täckning krävs ökat antal sändare, vilket driver upp kostnaden. Den andra felaktigheten är att man enbart ser på kostnaderna på sändarsidan. Kostnaden för att byta ut FM-mottagare till DAB+ – mottagare går inte att ignorera, och inte heller den ökade strömförbrukningen hos en DAB+ – mottagare. En fråga som inte diskuterats är centralantenner som i fallet FM enbart skickar vidare signalen. Detta är något som inte går att göra i fallet DAB+ då frekvensutrymmet är ihopblandat med TV-material.För att få samma täckning med DAB+ som med FM måste man ha större antal sändare för DAB+ än med FM. Detta gäller inte med alla typer av digitala sändningstekniker för radio, och därmed påverkar teknikvalet kostnad och utbyggnad av sändarnät.

Det påstås att DAB+ får samma täckning som FM, men då enbart om man räknar med befolkningstäckning. Inte på semesterorter, inte i skärgården, inte i fjällen etc. De som inte är insatta i tekniken tror att med ”samma täckning” menas att man kan lyssna på DAB+ – sändningar på samma platser där man idag kan lyssna på FM. Den relevanta fråga som borde ha besvarats i utredningen är hur många extra sändare måste till för att ett sändarnät baserat på DAB+ skall få samma täckning, dvs. samma möjlighet till lyssnande, som dagens FM-nät. Annars är tekniken oanvändbar ur beredskapsperspektiv. Slutsatsen av remissomgången är således att det inte är aktuellt att släcka ner FM-nätet.

Annonser

Kammardebatt mot SD

Snart kammardebatt kring två av Kulturutskottets betänkanden, mediefrågor respektive folkbildning. I båda betänkandena är det bred politisk enighet, med undantag av SD. I synnerhet i den senare frågan står SD för en mycket märklig syn.Folkhögskolorna är mötesplatser, där människor med olika bakgrund ges möjlighet att mötas och utvecklas tillsammans. Smältdeglar som berikar. Men Sverigedemokraterna anger ett motsatt perspektiv: folkbildningen ska inriktas mot nationalistisk skolning, alla resurser till vad man kallar mångkulturell verksamhet ska strypas. Vilka kurser blir kvar om sådana restriktioner sätts? Förvisso inga estetiska ämnen, kurser i jazz, rock eller hiphop vore förstås otänkbara, men knappast visdiktning heller – denna långt ifrån svenska konstart. Andra språkkurser än svenska går inte att tänka sig. Men hur många ord har fornnordisk härkomst i epitetet ”ärans och hjältarnas språk?” Sällan har det väl framstått som så tydligt vilket kulturellt fattigt samhälle SDs politik leder till, som i det här betänkandet, och jag är glad att vi trots allt är en mycket bred majoritet som värnar mångfalden!

Ingen ökad spårkapacitet söder om Uppsala

Har idag en interpellationsdebatt med infrastrukturministern om ökad spårkapacitet söder om Uppsala. Behovet är inte nytt, det är nu tio år sedan vi försökte etablera tågstopp i Bergsbrunna och Alsike och fick besked från dåvarande Banverket att spårkapacitetsbristen omöjliggör sådana tågstopp. Men tyvärr är svaret idag att några planer på att öka spårkapacitetn söder om Uppsala inte finns. Uppenbarligen måste vi som företräder regionen på olika sätt bli bättre på att argumentera för vår sak, t ex i denna debattartikel i UNT. UNT skriver mer om saken här.

Finansministern utlovar flygskatteutredning

Som svar på min skriftliga fråga skriver finansministern idag: ”Regeringens mål är att minska klimat- och miljöpåverkan från transportsektorn. Under mandatperioden ska olika metoder undersökas för att få flyget att i högre utsträckning bära sina egna klimatkostnader. Regeringen avser att tillsätta en utredning för att utreda hur en skatt på flygresor kan utformas.” Att svaret är undertecknat första april fäster jag mig inte vid…

Ingen folkbildning med SD

Egentligen borde man inte längre förvånas över något som har med SDs politik att göra. Men jag kan ändå inte låta bli att förundras hur extremt galet partiet lyckas landa i folkbildningsfrågor. Kulturutskottet har nu hanterar SDs kommittémotion 2014/15:2903 där partiet bland annat skriver ”centralt i Sverigedemokraternas politik är att skattemedel ska användas för att stärka Sveriges interna sammanhållning och nationella gemenskap och inte stödja samhällssplittrande projekt eller idéer.” Mot bakgrund av detta kräver SD att allt statligt stöd till mångkulturalistiska verksamheter inom ramen för folkbildningen dras in. Kan någon ange någon kurs som fortfarande kan ges i SDs folkhögskolor? Möjligtvis kurser i svenska. Men inga andra språk, och inte heller musik eller annan kultur. Utskottet i övrigt konstaterar förstås att SDs förslag går tvärs emot själva syftet med folkbildningsverksamheten. Nästa vecka ska kulturutskottets betänkande upp för debatt i kammaren.

MP Håbo om DAB

Besökte idag MP Håbos årsmöte och berättade om mitt riksdagsarbete. Kastade förutsättningslöst in en diskussion om DAB-frågan till sist. När de prövat argument för och mot kom de till en tydlig slutsatsen, DAB-frågan hör hemma i papperskorgen.